Categories
Uncategorized

Chữ Hán được làm phức tạp một cách cố ý?

Có những chữ Hán đơn giản hơn, ít nét hơn, dễ viết hơn, dễ nhớ hơn, cùng âm, cùng nghĩa nhưng lại bị đưa vào dĩ vãng, bị thay thế bởi các chữ khác cùng âm, cùng nghĩa, phổ biến hơn nhưng lại khó học, khó viết, khó nhớ hơn.

By nguoiviethocchuhan

Người Việt học chữ Hán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s