Categories
Uncategorized

Biểu hiện nhiều vấn đề trong cùng một chữ 燃?

燃 có nghĩa là “nhen (lửa)”, “đốt”, tức là liên quan đến lửa. Vấn đề là có 火 và 灬 đều chỉ đến lửa, tức là dư thừa cấu phần “lửa”.

Thứ nhì, 然 cũng có nghĩa là “đốt”, tức là sự tạo chữ mới là dư thừa.

Thứ ba, 肰 là biến thể cũ của 然, tức là chữ bị phức tạp hóa lên, chữ phức tạp hơn được dùng phổ biến, chữ đơn giản hơn bị bỏ phế.

Thứ tư, 月 bị biến đổi méo mó đi.

By nguoiviethocchuhan

Người Việt học chữ Hán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s