Categories
Uncategorized

無 là độc thể tự hay hợp thể tự?

灬 là một cấu phần lắp ghép, không phải là một chữ độc lập.

Phần còn lại là cái gì?

By nguoiviethocchuhan

Người Việt học chữ Hán

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s