Biểu hiện nhiều vấn đề trong cùng một chữ 燃?

燃 có nghĩa là “nhen (lửa)”, “đốt”, tức là liên quan đến lửa. Vấn đề là có 火 và 灬 đều chỉ đến lửa, tức là dư thừa cấu phần “lửa”.

Thứ nhì, 然 cũng có nghĩa là “đốt”, tức là sự tạo chữ mới là dư thừa.

Thứ ba, 肰 là biến thể cũ của 然, tức là chữ bị phức tạp hóa lên, chữ phức tạp hơn được dùng phổ biến, chữ đơn giản hơn bị bỏ phế.

Thứ tư, 月 bị biến đổi méo mó đi.

“Lợi ích” của việc xâm lược, thống trị và đồng hóa kiểu Tàu.

Đồng hóa là tiêu diệt hết các dấu vết của nền văn minh bị xâm lược như chữ viết, lịch sử, phong tục tập quán,.. đồng thời truyền bá nền văn minh xâm lược.

Cái “hay” của đồng hóa kiểu này là lịch sử của nền văn minh xâm lược không còn được chứng thực, kiểm nghiệm một cách khách quan trong quan hệ với chính sử của các nền văn minh kia, con người Tàu hiện đại chỉ còn biết mơ hồ về nguồn gốc của chính mình, các sử quan Tàu ngày xưa viết bậy, ghi láo, chép xạo như thế nào thì người Tàu đời nay nếu có nghi ngờ thì cũng chịu chết, không thể kiểm ccmn chứng gì được nữa.

Nó gần giống như sự mất gốc vậy.

Nếu quả thật Thương Hiệt là người sáng tạo chữ Tàu…

… thì tên của ông ta hoặc tên của vua ở thời ông ta phải là những chữ rất rất thật là cổ, chỉ là các độc thể tự hoặc có rất ít cấu phần.

Thương Hiệt 倉頡.

Hoàng Đế 黃帝.

Không biết dân Tàu thời Chiến Quốc (thời mà giai thoại “Thương Hiệt tạo chữ” bắt đầu lưu hành) có nghĩ đến chi tiết đó không.

Thời Hoàng Đế là khoảng trong khoảng 2698 TCN đến 2599 TCN.

Thời Chiến Quốc là từ khoảng thế kỷ 5 TCN tới khi Trung Quốc thống nhất dưới thời Tần năm 221 TCN.

Thêm bằng chứng chữ Hán ra đời gần với thời điểm hình thành Nhà nước mafia phong kiến Tàu?

講 có nghĩa là nói chuyện, phân giải, giải thích.

Nói chuyện, phân giải, giải thích thì thời nào cũng có, từ thời ăn lông ở lỗ là đã có nói chuyện, phân giải, giải thích rồi, ví dụ như cha là người tiền sử giải thích với con: “Bởi vì tao với mẹ mày làm ăn với nhau nên mới ra mày đó”, nói vậy là đứa con nó hiểu liền, bởi vì thời nguyên thủy thì không có kín đáo che chắn e thẹn như bây giờ.

Nói chuyện, phân giải, giải thích thì không có việc quái gì phải liên quan với chốn thâm cung 冓 cả, chốn thâm cung của mafia phong kiến Tàu dĩ nhiên phải ra đời sau khi người ta biết nói chuyện, phân giải, giải thích.

Nếu chiếu theo Lục thư của chữ này 言+冓=講 thì đúng là chữ Hán ra đời sau khi giai cấp phong kiến Tàu ra đời.

Một số chữ có các cấu phần mà dường như các nét riêng của mỗi cấu phần có hiện tượng hòa nhập vào nhau (mượn nét)…

… làm cho người nghiên cứu khó phân biệt các cấu phần riêng biệt.

Ví dụ:

䥫: Cái nét ở trên là 十 hay 土?

飛: Dường như có cấu phần 升 là đi lên, mà bay thì cũng có nghĩa là chuyển động hướng lên trên mà không cần điểm tựa rắn chắc. 2 cấu phần 飞 thì giống như con chim dang cánh, cái bên dưới thì dường như bị hòa nét với 升.

Có lẽ hiện tượng hòa nét xảy ra khi 2 nét ở hai cấu phần khác nhau nhưng cùng hướng với nhau.